Nasz zespół

Pracujemy przede wszystkim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasz zespół składa się z badaczy specjalizujących się m.in. w teorii i filozofii prawa, prawie i naukach kognitywnych, empirycznych badaniach nad prawem, prawie własności intelektualnej, prawie danych, prawie i technologii, prawie i sztucznej inteligencji, socjologii prawa, współczesnym prawie muzułmańskim, psychologii i etyce.

Ewa Laskowska-Litak
Kierowniczka

dr hab. Ewa Laskowska-Litak

prawo własności intelektualnej; prawo internetu; prawo autorskie, prawo UE

Doktorka habilitowana nauk prawnych, LL.M. (Heidelberg), ekspertka WIPO i aktywna członkini paru międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (ALAI, EPIP, ATRIP). Laureatka prestiżowych nagród naukowych (Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego). Kierowniczka kilku projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (konkursy PRELUDIUM, SONATA), DAAD oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2017-2018 była współpracowniczką i post-doc visitor w Centre for Intellectual Property and Information Law na Uniwersytecie w Cambridge.

<- Powrót do strony zespołu

Kierownik

dr Bartłomiej Kucharzyk

prawo dowodowe, nauki kognitywne, badania empiryczne nad prawem

Doktor nauk prawnych, magister psychologii, adiunkt w Future Law Lab. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo dowodowe, związki prawa i nauk kognitywnych oraz badania empirycznymi nad prawem. Jako były dyrektor wykonawczy Copernicus Festival zajmuje się również działaniami FLL w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.

Zdj. Adam Walanus

<- Powrót do strony zespołu

Adiunktka

dr Ewa Górska

współczesne prawo muzułmańskie, systemy prawne w Azji Zachodniej, socjologia prawa, antropologia prawa

Doktorka nauk prawnych, adiunktka w Future Law Lab i w Zakładzie Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka prawa oraz studiów bliskowschodnich.

Zajmuje się współczesnym prawem muzułmańskim i jego przemianami w kontekście rozwoju naukowego i technologicznego, bioetyką w islamie, Orientalizmem oraz dyskryminacją w prawie. Autorka książki „Współczesna dynamika prawa islamskiego dotycząca problemów bioetycznych” oraz wielu artykułów poświęconych prawu na Bliskim Wschodzie. Kierowała projektem badawczym finansowanym w ramach programu „Diamentowy Grant”, obecnie jest wykonawczynią w projektach: „EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland”, finansowanym przez Unię Europejską (CERV-2021-EQUAL) oraz „Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie – studium przypadku”, finansowanym przez NCN. Stypendystka SYLFF. Pracowała w sektorze pomocy rozwojowej na Bliskim Wschodzie oraz badała wpływ tego typu współpracy międzynarodowej na sytuację polityczną Palestyny.

Popularyzatorka nauki, prowadzi dwa podcasty: „Reorient” oraz „Prawo Przyszłości”.

<- Powrót do strony zespołu

Kamil Mamak
Asystent

dr Kamil Mamak

prawo karne; etyka, filozofia i prawo SI/Robotów/Technologii

Kamil Mamak jest prawnikiem i filozofem. Pracuje jako postdoctoral researcher w grupie badawczej RADAR: Robophilosophy, AI ethics and Datafication na Uniwersitecie Helsińskim oraz jako asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego Fundacji. Posiada doktorat z prawa (2018) uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim i filozofii (2020) uzyskany na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Jest autorem trzech monografii i ponad 30 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych. Jego prace były publikowane we wiodących czasopismach krajowych i międzynarodowych, m.in., the European Journal of Criminology; Ethics and Information Technology; International Journal of Social Robotics; AI & Society; Medicine, Healthcare, and Philosophy; Science and Engineering Ethics; European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice; Frontiers in Robotics and AI. Uzyskał grant badawczy z Narodowego Centrum Nauki oraz stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (2022-2025).

<- Powrót do strony zespołu

 

Adiunkt

dr Przemysław Pałka

prawo i technologie, prawo konsumenckie, prawo danych

Przemysław Pałka jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika projektu „Prywatne prawo danych: pojęcia, zasady, praktyki i polityczność” finansowanego z Funduszy Norweskich. Jest również Affiliated Fellow w Information Society Project na Uniwersytecie Yale. Jego zainteresowania badawcze obejmują skrzyżowania prawa, technologii i sprawiedliwości społecznej. W szczególności, Pałka interesuje się prawem prywatnym, prawem konsumenckim, prawem danych, automatyzacją prawa oraz prawnymi aspektami AI, wirtualnymi obiektami i interoperacyjnością. Przed dołączeniem do Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 2021 r. Pałka był Fellow in Private Law na Yale (2018-2020) oraz pracownikiem naukowym w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2016-2018). Posiada tytuł doktora (’17) i LLM (’14) EUI oraz magistra (’13) Uniwersytetu Warszawskiego. Bloguje na https://przemysLAW.technology/

<- Powrót do strony zespołu

Profesor

Prof. Bartosz Brożek

Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor zwyczajny w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ. Doktor habilitowany prawa, doktor prawa (2003) oraz filozofii (2007). Autor i współautor 19 książek monograficznych oraz około 100 artykułów w recenzowanych czasopismach i książkach; redaktor 21 książek zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują filozofię prawa, filozofię umysłu, teorię rozumowań, poznanie moralne i matematyczne oraz historię idei.

<- Powrót do strony zespołu

Profesor UJ

dr hab. Marta Soniewicka, prof. UJ

filozofia prawa, filozofia polityczna, etyka, bioetyka, prawo i emocje

Marta Soniewicka: pracuje na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; zdobyła stopień dr hab. nauk prawnych oraz dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Zajmuje się filozofią polityczną, filozofią prawa, etyką i bioetyką. Jest autorką licznych tekstów naukowych, m.in. takich książek, jak: Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami (2010); Utrata Boga. Filozofia woli Fryderyka Nietzschego (2016); Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria (2018). Jest także redaktorką wielu książek, w tym m.in. współredaktorką wraz z P. Hellwege serii monograficznej Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Jest członkinią rady wydawniczej CEE Forum Legal Theory Yearbook, redakcji czasopisma Forum Prawnicze, jak również Zespołu ds. Etyki Badań w Naukach o Życiu w ramach Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na UJ. Jest laureatką licznych stypendiów i nagród, m.in. nagrody magazynu „POLITYKA” dla młodych naukowców (2011) oraz stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Bostońskim w USA (2011). Obecnie zajmuje się badaniami dotyczącymi prawa i emocji.

<- Powrót do strony zespołu

Adiunkt

dr Marek Jakubiec

Filozof i prawnik, doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zajmuje się Copernicus College. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

<- Powrót do strony zespołu

Asystent badawczo-dydaktyczny

dr Konrad Gliściński, LL.M.

Doktor nauk prawnych. Pracownik badawczo-naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnomocnik zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o. ds. prawnych. Ekspert ds. własności intelektualnej Centrum Cyfrowego. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Współpracuje z Fundacją Kaleckiego. Ukończył studia doktoranckie na wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł LL. M. Uniwersytetu w Turynie w zakresie prawa własności intelektualnej. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, poświęconego zarządzaniu i komercjalizacji badań naukowych. W roku 2021 otrzymał III nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę doktorską. Autor książki „Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928”. Współautor komentarza do ustawy o prawie własności przemysłowej (2016 r.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych (2019 r.).

<- Powrót do strony zespołu

Doktorantka

Krystyna Mokrzycka

Studentka II roku studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (w ramach interdyscyplinarnego programu „Society of the Future”). Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo (2022) oraz studia licencjackie na kierunku kognitywistyka (2022). Obecnie kończy studia magisterskie zarówno z kognitywistyki, jak i filozofii. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół filozofii prawa, etyki i neuronauki poznawczej.

<- Powrót do strony zespołu

Doktorantka / oficjalna DJ-ka

Karolina Sikora

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (interdyscyplinarny program „Society of the Future”). Absolwentka prawa oraz uczestniczka studiów magisterskich z socjologii.

Naukowo zajmuje się migracjami, wielokulturowością oraz ich stykiem z prawem karnym. Przygotowuje obecnie rozprawę doktorską na temat polityki multikulturalizmu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kryminologicznych i prawnokarnych. Interesuje się również prawem antydyskryminacyjnym, zjawiskiem kryminalizacji w aspekcie społecznym oraz politykami równościowymi i inkluzywnością w akademii.

<- Powrót do strony zespołu

Adiunkt

dr inż. Dawid Juszka

zagadnienia związane z relacjami pomiędzy prawem a technologiami informacyjnymi, jakość postrzegana przez użytkownika multimediów, bezpieczeństwo aplikacji interenetowych i mobilnych

PhD of Law (Jagiellonian University, 2019) and PhD in Telecommunications (AGH-UST, 2019), Assistant Professor in the Institute of Telecommunications, AGH Universyty of Science and Technology, Kraków, Poland.

<- Powrót do strony zespołu

Specjalistka ds. Administracyjnych

Anna Dragan

zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość i finanse

Anna Dragan jest pracownikiem administracyjnym na WPiA UJ, kieruje dziekanatem studiów doktoranckich od 10 lat. Ukończyła studia wyższe na kierunku: Zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu: Rachunkowość i finanse oraz Zarządzania zasobami ludzkimi.

<- Powrót do strony zespołu

PR Manager

Anna Żołnik

redaktorka, specjalistka ds. PR, koordynatorka

Anna Żołnik jest pracownicą inżynieryjno-techniczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracuje jako redaktorka inicjująca, kreatywna i korektorka; ma także duże doświadczenie w działaniach promocyjnych i marketingu. Ukończyła komparatystykę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktora nauk humanistycznych w dziedzinie antropologii literatury.