Nasz zespół

Pracujemy przede wszystkim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasz zespół składa się z badaczy specjalizujących się m.in. w teorii i filozofii prawa, prawie i naukach kognitywnych, empirycznych badaniach nad prawem, prawie własności intelektualnej, prawie danych, prawie i technologii, prawie i sztucznej inteligencji, socjologii prawa, współczesnym prawie muzułmańskim, psychologii i etyce.

Ewa Laskowska-Litak
Kierowniczka

dr Ewa Laskowska-Litak

prawo własności intelektualnej; prawo internetu; prawo autorskie, prawo UE

Doktorka nauk prawnych, LL.M. (Heidelberg), ekspertka WIPO i aktywna członkini paru międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (ALAI, EPIP, ATRIP). Laureatka prestiżowych nagród naukowych (Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego). Kierowniczka kilku projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (konkursy PRELUDIUM, SONATA), DAAD oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2017-2018 była współpracowniczką i post-doc visitor w Centre for Intellectual Property and Information Law na Uniwersytecie w Cambridge.

<- Powrót do strony zespołu

Kierownik

dr Bartłomiej Kucharzyk

prawo dowodowe, nauki kognitywne, badania empiryczne nad prawem

Doktor nauk prawnych, magister psychologii, adiunkt w Future Law Lab. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo dowodowe, związki prawa i nauk kognitywnych oraz badania empirycznymi nad prawem. Jako były dyrektor wykonawczy Copernicus Festival zajmuje się również działaniami FLL w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.

Zdj. Adam Walanus

<- Powrót do strony zespołu

Adiunktka

dr Ewa Górska

współczesne prawo muzułmańskie, systemy prawne w Azji Zachodniej, socjologia prawa, antropologia prawa

Doktorka nauk prawnych, adiunktka w Future Law Lab i w Zakładzie Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka prawa oraz studiów bliskowschodnich.

Zajmuje się współczesnym prawem muzułmańskim i jego przemianami w kontekście rozwoju naukowego i technologicznego, bioetyką w islamie, Orientalizmem oraz dyskryminacją w prawie. Autorka książki „Współczesna dynamika prawa islamskiego dotycząca problemów bioetycznych” oraz wielu artykułów poświęconych prawu na Bliskim Wschodzie. Kierowała projektem badawczym finansowanym w ramach programu „Diamentowy Grant”, obecnie jest wykonawczynią w projektach: „EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland”, finansowanym przez Unię Europejską (CERV-2021-EQUAL) oraz „Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie – studium przypadku”, finansowanym przez NCN. Stypendystka SYLFF. Pracowała w sektorze pomocy rozwojowej na Bliskim Wschodzie oraz badała wpływ tego typu współpracy międzynarodowej na sytuację polityczną Palestyny.

Popularyzatorka nauki, prowadzi dwa podcasty: „Reorient” oraz „Prawo Przyszłości”.

<- Powrót do strony zespołu

Kamil Mamak
Asystent

dr Kamil Mamak

prawo karne; etyka, filozofia i prawo SI/Robotów/Technologii

Kamil Mamak jest prawnikiem i filozofem. Pracuje jako postdoctoral researcher w grupie badawczej RADAR: Robophilosophy, AI ethics and Datafication na Uniwersitecie Helsińskim oraz jako asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego Fundacji. Posiada doktorat z prawa (2018) uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim i filozofii (2020) uzyskany na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Jest autorem trzech monografii i ponad 30 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych. Jego prace były publikowane we wiodących czasopismach krajowych i międzynarodowych, m.in., the European Journal of Criminology; Ethics and Information Technology; International Journal of Social Robotics; AI & Society; Medicine, Healthcare, and Philosophy; Science and Engineering Ethics; European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice; Frontiers in Robotics and AI. Uzyskał grant badawczy z Narodowego Centrum Nauki oraz stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (2022-2025).

<- Powrót do strony zespołu

 

Adiunkt

dr Przemysław Pałka

prawo i technologie, prawo konsumenckie, prawo danych

Przemysław Pałka jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika projektu „Prywatne prawo danych: pojęcia, zasady, praktyki i polityczność” finansowanego z Funduszy Norweskich. Jest również Affiliated Fellow w Information Society Project na Uniwersytecie Yale. Jego zainteresowania badawcze obejmują skrzyżowania prawa, technologii i sprawiedliwości społecznej. W szczególności, Pałka interesuje się prawem prywatnym, prawem konsumenckim, prawem danych, automatyzacją prawa oraz prawnymi aspektami AI, wirtualnymi obiektami i interoperacyjnością. Przed dołączeniem do Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 2021 r. Pałka był Fellow in Private Law na Yale (2018-2020) oraz pracownikiem naukowym w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2016-2018). Posiada tytuł doktora (’17) i LLM (’14) EUI oraz magistra (’13) Uniwersytetu Warszawskiego. Bloguje na https://przemysLAW.technology/

<- Powrót do strony zespołu

Profesor

Prof. Bartosz Brożek

Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor zwyczajny w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ. Doktor habilitowany prawa, doktor prawa (2003) oraz filozofii (2007). Autor i współautor 19 książek monograficznych oraz około 100 artykułów w recenzowanych czasopismach i książkach; redaktor 21 książek zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują filozofię prawa, filozofię umysłu, teorię rozumowań, poznanie moralne i matematyczne oraz historię idei.

<- Powrót do strony zespołu

Profesor UJ

dr hab. Marta Soniewicka, prof. UJ

filozofia prawa, filozofia polityczna, etyka, bioetyka, prawo i emocje

Marta Soniewicka: pracuje na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; zdobyła stopień dr hab. nauk prawnych oraz dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Zajmuje się filozofią polityczną, filozofią prawa, etyką i bioetyką. Jest autorką licznych tekstów naukowych, m.in. takich książek, jak: Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami (2010); Utrata Boga. Filozofia woli Fryderyka Nietzschego (2016); Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria (2018). Jest także redaktorką wielu książek, w tym m.in. współredaktorką wraz z P. Hellwege serii monograficznej Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Jest członkinią rady wydawniczej CEE Forum Legal Theory Yearbook, redakcji czasopisma Forum Prawnicze, jak również Zespołu ds. Etyki Badań w Naukach o Życiu w ramach Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na UJ. Jest laureatką licznych stypendiów i nagród, m.in. nagrody magazynu „POLITYKA” dla młodych naukowców (2011) oraz stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Bostońskim w USA (2011). Obecnie zajmuje się badaniami dotyczącymi prawa i emocji.

<- Powrót do strony zespołu

Adiunkt

dr Marek Jakubiec

Filozof i prawnik, doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zajmuje się Copernicus College. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

<- Powrót do strony zespołu

Adiunkt

dr inż. Dawid Juszka

zagadnienia związane z relacjami pomiędzy prawem a technologiami informacyjnymi, jakość postrzegana przez użytkownika multimediów, bezpieczeństwo aplikacji interenetowych i mobilnych

PhD of Law (Jagiellonian University, 2019) and PhD in Telecommunications (AGH-UST, 2019), Assistant Professor in the Institute of Telecommunications, AGH Universyty of Science and Technology, Kraków, Poland.

<- Powrót do strony zespołu

Specjalistka ds. Administracyjnych

Anna Dragan

zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość i finanse

Anna Dragan jest pracownikiem administracyjnym na WPiA UJ, kieruje dziekanatem studiów doktoranckich od 10 lat. Ukończyła studia wyższe na kierunku: Zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu: Rachunkowość i finanse oraz Zarządzania zasobami ludzkimi.

<- Powrót do strony zespołu

PR Manager

Anna Żołnik

redaktorka, specjalistka ds. PR, koordynatorka

Anna Żołnik jest pracownicą inżynieryjno-techniczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracuje jako redaktorka inicjująca, kreatywna i korektorka; ma także duże doświadczenie w działaniach promocyjnych i marketingu. Ukończyła komparatystykę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktora nauk humanistycznych w dziedzinie antropologii literatury.